Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále též „VOP“) jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavřené společností Body Technology s.r.o., IČ: 283 19 516, se sídlem Brno, Komárovská 16, PSČ: 617 00, zaps. v OR vedeném Krajským soudem v Brně, odd. C, vl. 60995 (dále jen „dodavatel“), které dodavatel uzavře s kupujícím, ať již z řad podnikatelů, či spotřebitelů (dále jen „odběratel“) v jakékoli formě, a to i pomocí prostředků komunikace na dálku.

Předmět kupní smlouvy, jeho cena, a dále zejm. záloha, hlavní platební a dodací podmínky jsou popsány v samostatné smlouvě či jinak označené dohodě splňující minimálně náležitosti kupní smlouvy dle právních předpisů (např. Potvrzená nabídka ). Smlouva nebo jinak označená dohoda mohou být uzavřeny též konkludentně, např. v rámci nákupu v internetovém obchodu dodavatele (výběrem a objednávkou zboží s určitou kupní cenou, pokud toto dodavatel akceptuje atp.). Ostatní otázky řídí se těmito VOP. V případě rozporu mezi smlouvou a VOP má přednost smlouva. VOP se stávají součástí smlouvy uzavřením smlouvy (a v případě nákupu v internetovém obchodu jsou VOP závazné již zakliknutím prohlášení, že s nimi odběratel souhlasí, nebo prohlášení podobného). Potvrzenou nabídku či jiný doklad o uzavření smlouvy prostředky komunikace na dálku je odběratel povinen ihned zaslat zpět dodavateli tak, aby byla zachována písemná forma projevu vůle na straně odběratele, tj. zejména poštou v listinné podobě nebo osobně, ledaže se jedná o nákup v internetovém obchodu.

II. Některé další platební a dodací podmínky

Na základě smlouvy nebo jinak označené dohody zavazuje se dodavatel odevzdat odběrateli příslušné zboží a umožnit mu nabýt vlastnické právo ke zboží za níže rozvedených podmínek, zatímco odběratel se zavazuje zboží převzít a uhradit dodavateli kupní cenu.

Splatnost kupní ceny je uvedena v Potvrzené nabídce či ve smlouvě/dohodě. Není-li tam splatnost uvedena, potom zálohu na kupní cenu ve výši 50 % kupní ceny včetně DPH je odběratel povinen uhradit nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy na bankovní účet dodavatele, č.ú. 226006421/0300; doplatek kupní ceny včetně DPH potom do 7 dnů od odevzdání zboží. Dostane-li se odběratel do prodlení s úhradou zálohy delším 30 dnů, je dodavatel oprávněn od smlouvy odstoupit, a to zcela. O dobu prodlení s placením zálohy se posouvá lhůta pro odevzdání zboží. Dodavatel je oprávněn provést změnu kupní ceny v důsledku změny sazby příslušné DPH, dojde-li ke změně sazby v době od uzavření smlouvy do odevzdání zboží, ledaže ke změně sazby došlo teprve v době, kdy již byl dodavatel v prodlení s odevzdáním. V případě plnění kupní ceny ve splátkách (byly-li splátky zvláště ujednány) se splátky hradí pravidelně měsíčně vždy k 15. dni v kalendářním měsíci, za který se splátka hradí (není-li dohodnuto jinak). Při prodlení odběratele s úhradou byť jen jediné splátky delší než 10 dnů ztrácí dlužník výhodu splátek, dlužná částka se stává splatnou celá ihned.

Pro případ, že odběratel neuhradí řádně a včas doplatek kupní ceny po odevzdání zboží (resp. kupní cenu jako takovou, nebyla-li sjednána záloha), sjednávají smluvní strany nárok dodavatele na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý kalendářní den prodlení. Smluvní pokutou nezaniká nárok dodavatele na zákonný úrok z prodlení a není též dotčeno jeho právo požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti odběratele. Při prodlení s úhradou doplatku kupní ceny (kupní ceny jako takové) delším 30 dnů je dodavatel oprávněn od smlouvy odstoupit, a to zcela. Může tak učinit ihned, nebo dle svého uvážení později v průběhu prodlení odběratele, tj. může vyčkat realizace ustanovení části IV. těchto VOP a případného doplacení celkové kupní ceny v prodlení.

Dodavatel není při prodlení odběratele s úhradou kupní ceny (nebo její části) povinen vyřizovat další objednávky odběratele, a to ani ty, které jsou již založené na smluvním podkladě.

Lhůta pro odevzdání zboží se prodlužuje o dobu, po kterou na straně dodavatele trvají překážky dle § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Trvají-li však takové překážky více než 30 dnů po oznámení, je dodavatel oprávněn od smlouvy odstoupit, a to zcela.

Odběratel je povinen zboží převzít ve lhůtě pro odevzdání zboží, popř. bez zbytečného odkladu po výzvě dodavatele, a to z rukou dodavatele, nebo z rukou dopravce dle zvoleného typu odevzdání. Odběratel je vždy povinen přijmout i částečné plnění.

Zboží je odevzdáno, pokud dodavatel umožní odběrateli zacházet s předmětem smlouvy v místě sjednaném, a to v rozsahu práva předmět smlouvy držet a užívat jej (případně brát užitky), viz první odstavec části III., a, bylo-li to sjednáno, provede montáž, zprovoznění zboží nebo též zaškolení obsluhy. Dodavatel předá odběrateli též doklady náležející ke zboží.

O odevzdání/převzetí zboží bude sepsán dodací list, který odběratel stvrdí podpisem, ledaže je sjednáno odeslání zboží do místa určeného odběratelem (v takovém případě je na dodavateli, zda bude sepis dodacího listu vyžadovat tím, že jej zašle k podpisu, odběratel převezme zboží z rukou dopravce a převzetí vždy potvrdí). Na dodacím listu se uvedou případné vady zboží. V případě vad představujících podstatné porušení smlouvy je odběratel oprávněn odmítnout převzetí, přičemž je povinen uvést v dodacím listu důvod. Pokud tak učiní oprávněně, nepovažuje se odevzdání za provedené v rozsahu těch kusů zboží, které byly shledány vadnými. Pokud tak ovšem odběratel učiní neoprávněně, případně zcela odmítne podepsat dodací list, není dodavatel povinen předmět smlouvy v daný okamžik odevzdat a odběratel se dostává do prodlení s převzetím.

Dostane-li se odběratel do prodlení s převzetím, stává se bez ohledu na dřívější ujednání místem pro odevzdání sídlo dodavatele a zboží je bez ohledu na dříve nastavené podmínky odevzdáno dnem, kdy (následuje úplný výčet) umožní dodavatel odběrateli s předmětem smlouvy zacházet ve smyslu zboží držet a užívat v místě sídla dodavatele a odešle o tom zprávu odběrateli (zpráva musí obsahovat text odpovídající projevu vůle, postačí např. „zboží je připraveno“, nebo „zboží si můžete vyzvednout“ atp.). Tím se též zboží považuje za převzaté. Doplatek kupní ceny (kupní cena po odečtení zálohy, případně celá kupní cena jako taková) se tak stává splatný ve lhůtě dvou dnů od odeslání zprávy, a to v plné výši. Dodací list v takovém případě není podmínkou odevzdání, sepíše se až později, tj. v době, kdy si odběratel zboží fakticky vyzvedne. K případně sjednané montáži, zprovoznění a jiných doplňkových plnění se v takovém případě nepřihlíží.

III. Převod vlastnického práva

Odběratel nabude vlastnického práva ke zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny. Úplným zaplacením kupní ceny dodavateli se rozumí připsání kupní ceny na účet dodavatele nebo uhrazení v hotovosti. Do té doby smí odběratel se zbožím pouze zacházet ve smyslu práva zboží držet a užívat jej (případně brát užitky). Výčet je úplný.

Nebezpečí škody na zboží přechází na odběratele okamžikem převzetí zboží, nebo dnem odeslání zprávy o tom, že dodavatel umožnil odběrateli se zbožím zacházet (držet a užívat) v případě, že dojde na výše zmíněnou úpravu odevzdání stanovenou pro případ, kdy se odběratel dostane do prodlení s převzetím. Má-li být zboží odesláno, pak nebezpečí škody na zboží přechází odevzdáním zboží prvnímu dopravci.

IV. Další ujednání pro případ prodlení odběratele s doplacením kupní ceny

Dostane-li se odběratel do prodlení s úhradou doplatku kupní ceny (kupní ceny po odečtení zálohy, resp. kupní ceny jako takové) delšího 30 dnů od splatnosti, je povinen předat zboží ihned 31. dne prodlení zpět dodavateli, a to na vlastní náklad v sídle dodavatele, ledaže dodavatel písemně prohlásí, že smí odběratel v konkrétním případě zboží i nadále držet a užívat. Takové prohlášení lze ale kdykoli později odvolat a odběratel je v takovém případě povinen předat předmět smlouvy dodavateli do tří dnů od odvolání prohlášení (textem výslovným, nebo obdobným, z něhož vyplývá, že dodavatel žádá předání zboží). Dočasně tak bude odběratel zbaven práva zboží držet a užívat (nebo též brát užitky). Právo dodavatele na odstoupení od smlouvy z důvodu prodlení s úhradou tím není dotčeno. Stejně tak není dotčen nárok dodavatele na náhradu škody a smluvní pokutu z prodlení s úhradou kupní ceny (ani jiné nároky). Naopak, toto předání představuje v takovém případě oprávněnou garanci ve prospěch dodavatele pro případ, že se rozhodne od smlouvy odstoupit později, kdy jsou následně strany povinny vzájemně si vrátit plnění.

Dodavatel v takovém případě vydá zboží v místě svého sídla zpět odběrateli bez zbytečného odkladu po doplacení kupní ceny ze strany odběratele. Odběratel nemůže žádat vydání zboží dříve.

Pro případ prodlení odběratele se splněním povinnosti vydat zboží dodavateli dle této části sjednává se nárok dodavatele na smluvní pokutu ve výši 0,25 % z dlužné částky za každý započatý kalendářní den prodlení. Nárok dodavatele na náhradu škody a na smluvní pokutu z důvodu prodlení s úhradou kupní ceny (ani jiné nároky) tím není dotčen. Tato smluvní pokuta je vyšší než smluvní pokuta za samotné prodlení s úhradou proto, že za stavu, kdy je odběratel v prodlení s doplacením kupní ceny a současně ani nepředá dočasně zboží zpět dodavateli, má dodavatel objektivní důvod domnívat se, že jeho nároky jsou do budoucna ohroženy.

Nesplní-li odběratel svoji povinnost odevzdat dodavateli dočasně zpět zboží tak, jak byla popsána v prvním odstavci této části, je dodavatel oprávněn vstoupit do prostor, kde se zboží nachází, je-li stále jeho vlastníkem, a provést jeho odebrání odběrateli. Ten je povinen toto umožnit. Totéž platí pro případ odstoupení od smlouvy ze strany dodavatele a vymožení povinnosti navrátit zboží zpět dodavateli.

V. Odpovědnost za vady

Odběratel je povinen zboží prohlédnout okamžitě při jeho převzetí od dodavatele a zjištěné vady uvést v dodacím listu, popř. je též oprávněn se zdůvodněním převzetí odmítnout viz výše. Bylo-li sjednáno, že dodavatel odešle zboží do místa určeného odběratelem, provede odběratel prohlídku bezprostředně poté, co zboží od dopravce převezme a vady oznámí ve lhůtě čtyř dnů způsobem určeným pro reklamaci (blíže o způsobu reklamace viz Reklamační a záruční řád nebo Spotřebitelský reklamační a záruční řád). Bylo-li naopak sjednáno odevzdání v místě sídla dodavatele (kde si odběratel zboží vyzvedne), provede odběratel prohlídku zboží nejpozději dalšího dne po odevzdání/převzetí a vady, které mohly být prohlídkou zjištěny, je povinen oznámit dodavateli ve lhůtě čtyř dnů počítaných ode dne následujícího po odevzdání/převzetí zboží, a to způsobem určeným pro reklamaci (blíže o způsobu reklamace viz Reklamační a záruční řád nebo Spotřebitelský reklamační a záruční řád). K později oznámeným vadám, které mohly být zjištěny při prohlídce, se nepřihlíží a neplynou z nich odběrateli žádné nároky.

Vady, které nemohly být zjištěny prohlídkou dle předchozího odstavce, je odběratel povinen oznámit dodavateli bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny při vynaložení náležité/odborné péče, nejpozději pak ve lhůtě 6 (šesti) měsíců od převzetí a je-li dána záruka za jakost, potom nejpozději posledního dne záruční doby. Náležitosti a způsob reklamace, stejně jako průběh reklamačního řízení, se řídí Reklamačním a záručním řádem (dále též „Řád“) a v případě spotřebitele Spotřebitelským reklamačním a záručním řádem (dále též „Spotřebitelský řád“). Odběratel má nárok buď na bezplatnou opravu zboží, dodání nového zboží za zboží vadné, popř. na dodání chybějícího zboží, a to dle volby dodavatele.

Je-li poskytnuta záruka za jakost a je-li záruční doba stanovena jako dvouletá, je po dobu této záruční doby odběratel povinen zajistit, aby byly u strojů značek STAR TRAC, NAUTILUS, STAIRMASTER a SCHWINN provedeny dodavatelem minimálně dvě povinné garanční prohlídky, a to:

  • první garanční prohlídka po 3 měsících ode dne odevzdání zboží,
  • druhá garanční prohlídka po 15 měsících ode dne odevzdání zboží.

V případě, že je na konkrétní zboží poskytnuta záruka za jakost a záruční doba je delší dvou let, je odběratel mimo výše uvedené garanční prohlídky povinen zajistit, aby byla dodavatelem provedena ještě další povinná garanční prohlídka v každém dalším roce trvání záruky za jakost (nad záruku základní). Povinnost garančních prohlídek se týká pouze cardio strojů/trenažérů, posilovacích strojů a kol na spinning značky STAR TRAC.

Povinné garanční prohlídky zahrnují též údržbu. Provádění garančních prohlídek se provádí za úplatu, a to ve výši dle aktuálního ceníku servisních úkonů dodavatele platným v době zahájení provádění konkrétní garanční prohlídky.

Garanční prohlídky jsou řádně zajištěny tehdy, pokud odběratel zajistil a umožnil jejich provedení ze strany dodavatele v rozmezí 15 dnů před a 15 dnů po době stanovené pro každou garanční prohlídku. Konkrétní termín prohlídky se sjednává vždy tak, aby vyhovoval odběrateli a byl přiměřený z hlediska možností dodavatele.

Dodavatel nenese odpovědnost za škody vyplývající z provozu, funkčních vlastností, opotřebení a škod z neodborného používání zboží a jeho neodborné údržby, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi, okolnostmi vylučujícími odpovědnost a chybnou manipulací. Za vady tohoto původu dodavatel neodpovídá.

Bez ohledu na výše uvedené má odběratel, je-li spotřebitelem, plnou škálu nároků z vad zboží tak, jak vyplývají ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (viz Spotřebitelský řád). Odběratel, je-li spotřebitelem, je oprávněn reklamovat vadu ve lhůtách dle ustanovení § 2165, resp. § 2161 občanského zákoníku, ledaže je na zboží poskytnuta záruka za jakost (v takovém případě smí vady reklamovat kdykoli v průběhu záruční doby). Je-li na zboží, na jejím obalu, v návodu, nebo v reklamě uvedena doba, po kterou lze zboží použít, považuje se to za poskytnutí záruky za jakost. Garanční prohlídky stanovené pro případ záruky za jakost v případě spotřebitele nejsou povinné. Pro spotřebitele není závazný Řád uvedený výše, nýbrž Spotřebitelský řád.

VI. Informace pro spotřebitele pro případ smlouvy uzavřené za užití prostředků komunikace na dálku

Byla-li smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku nebo mimo prostory obvyklé pro podnikání dodavatele, může odběratel, je-li spotřebitelem, odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu a jakékoli sankce do 14 dnů od převzetí plnění dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku. To neplatí, je-li předmětem kupní smlouvy zboží upravené dle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu. Bližší podmínky tohoto způsobu odstoupení od smlouvy jsou obsaženy ve Spotřebitelském řádu.

Spotřebitel prohlašuje, že jazykem, v němž chce poskytovat spotřebitelské informace, je čeština. Předmětem podnikání dodavatele jsou: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti fitness.

VII. Poučení spotřebitele o mimosoudním řešení sporů

V souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, tímto dodavatel poučuje odběratele, že v případě, kdy je odběratel spotřebitelem a uplatní vůči dodavateli jakýkoli svůj nárok týkající se mezi nimi uzavřené smlouvy o dodání zboží nebo služeb, přičemž dodavatel nároku nevyhoví a nedojde ani jiným způsobem k vyřešení vzniklého sporu, má odběratel možnost obrátit se se svým nárokem na orgán pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce. Bližší informace lze také nalézt na internetových stránkách http://www.coi.cz/ pod záložkou „PRO SPOTŘEBITELE“.

VIII. Závěrečná ustanovení

Smluvní strany sjednávají výlučnou pravomoc českých soudů.

Smluvní strany sjednávají v podnikatelských věcech (nebude-li možnost smíru) místní příslušnost Městského soudu v Brně, popř. Krajského soudu v Brně, a to s ohledem na to, zda je dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, věcně příslušný okresní, nebo krajský soud. Tato volba místní příslušnosti platí i tehdy, jsou-li smluvní strany sídlem v různých státech.

Smlouva se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a českým právním řádem obecně. Jde-li o koupi zboží mezi stranami, které mají sídlo (místo podnikání) v různých smluvních státech Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, smluvní strany vylučují použití této Úmluvy a jejich právní vztahy se řídí českým právem.

Nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi dodavatelem a odběratelem (ať už je smlouva označena a uzavřena jakkoli) je Řád. Je-li však odběratelem spotřebitelem, není součástí smlouvy Řád, nýbrž Spotřebitelský řád.

Dodavatel je oprávněn se souhlasem odběratele zpracovávat (zejm. za účelem marketingového užití, zasílání informací svých i obchodních partnerů) a dokumentovat osobní údaje odběratele a dodavatel je povinen zajistit jejich ochranu dle zákona č. 101/2000 Sb. Souhlas je udělen dobrovolně a lze jej kdykoli bezplatně zrušit na adrese sídla dodavatele. Tyto podmínky jsou poskytovány ve formě umožňující archivaci a reprodukci; jsou k dispozici na obvyklých místech (internetové stránky, sídlo).

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin

Odběratel výslovně stvrzuje, že se důkladně seznámil zejména s částí IV., V., VII. a posledním odstavcem části II. těchto VOP.

Tyto VOP platí od 20. ledna 2022.

Reklamační řád

Reklamační a záruční řád naleznete zde.
Spotřebitelský reklamační a záruční řád naleznete zde.

Nastavení cookies
Informace o cookies
Soubory cookies slouží ke zlepšení webových stránek, k zobrazování personalizovaného obsahu a k analýze údajů o návštěvnících. Technické cookies jsou pro chod webových stránek nezbytné - používáním webu s jejich využitím souhlasíte.
Technické cookies
vždy zapnuto
Zajišťují klíčové funkce webových stránek jako jsou zabezpečení, správa sítě, přístupnost a základní statistiky o návštěvnosti. Technické cookies můžete vypnout v nastavení svého prohlížeče, to však může negativně ovlivnit funkčnost webových stránek.
Výkonnostní cookies
Umožňují na základě vašich zájmů zobrazovat relevantní obsah a personalizované nabídky a reklamy na této stránce, na stránkách třetích stran a na sociálních sítích.
Analytická cookies
Nástroje třetích stran (například Google Analytics) umožňují zlepšovat fungování webových stránek pomocí informací o tom, jak stránky užíváte. Soubory cookies shromažďují tyto údaje způsobem, který neumožňuje přímou identifikaci.
Rozumím
Uložit nastavení